2015: 10,5 mio. kroner i udlån
til 18 virksomheder

 
Bornholms Erhvervsfond gav i 2015 tilsagn om lån for i alt 10.535.000 kr. til udviklings- og investeringsprojekter i 18 forskellige bornholmske virksomheder.

Formålet med Bornholms Erhvervsfond er at yde støtte i form af lån og eventuelt tegning af aktie- og anpartskapital i forbindelse med anlægsinvesteringer i nye eller bestående erhvervsvirksomheder, der menes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen.

Hovedparten af bevillingerne  er gået til projekter inden for landbrug, fødevareindustri og turisme, men der blev også givet lån til projekter inden for øvrig industri og IT/medievirksomhed.

Projekterne  forventes at kunne skabe i alt 25 nye varige arbejdspladser og dertil kommer den afledte beskæftigelse blandt andet på Danish Crowns slagteri i Rønne.

Af årets bevillinger er 6 gået til projekter i den bornholmske landbrugssektor og heraf 4 til investeringsprojekter på svinebedrifter. I den forbindelse er der bevilliget lån fra Den Animalske Fond på i alt 7,8 mio. kr. og heraf udgør Erhvervsfondens andel knapt 4,7 mio. kr. Hvis disse projekter realiseres som beskrevet vil det medføre leverance af yderligere godt 35.000 slagtesvin til slagteriet.

 

2015_bevillinger _2015

2015_bevillinger _01-15


Årets overskud udgør 1,1 mio. kr., hvilket bestyrelsen anser som tilfredsstillende set i lyset af det forhold at der ikke kan opnås en tilfredsstillende rente for Erhvervsfondens likvide beholdning på grund af det historisk lave renteniveau.

Ved udgangen af 2015 havde Erhvervsfonden stillet i alt 70,7 mio. kr. til rådighed for det bornholmske erhvervsliv i form af lån, anpartskapitel og tilsagn, fordelt på 110 projekter i 86 forskellige virksomheder.

Ændringer i bestyrelsen:
Erhvervs- og vækstministeren har udpeget Morten Rask og Peter Bo som nye medlemmer af Erhvervsfondens bestyrelse for en 4-årig periode. De erstatter specialkonsulent Ulla Bartels, Erhvervsstyrelsen, og erhvervskundechef Poul Bukbjerg, Vækstfonden. Morten Rask er uddannet ingeniør og HD i udenrigshandel og han har siden 2015 været direktør for JENSEN Denmark A/S i Rønne. Peter Bo er erhvervskundechef i Vækstfonden og har en baggrund fra den finansielle verden.
Endvidere har Ministeren genudpeget Anne Birgitte Lundholt som formand for en ny 4-årig periode.

 

 

 

 

 
 
Ring mig op
Jeg vil gerne ringes op vedrørende Bornholms Erhvervsfond.