2016: 12,3 mio. kroner i udlån
til 17 virksomheder

 
Erhvervsfondens årsrapport 2016: 12,3 mio. kr. til investeringsprojekter i 17 virksomheder

Bornholms Erhvervsfond gav i 2016 tilsagn om lån for i alt 12.385.000 kr. til investeringsprojekter i 17 forskellige bornholmske virksomheder. De samlede investeringer i disse projekter beløber sig til 37.717.000 kr.

Erhvervsfondens formål er at yde støtte i form af lån og eventuelt tegning af aktie- og anpartskapital i forbindelse med anlægsinvesteringer i nye eller bestående erhvervsvirksomheder, der menes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen.

Hovedparten af bevillingerne i 2016 er gået til projekter inden for landbrug, fødevareindustri og turisme, men der blev også givet lån til projekter inden for øvrig industri og service.

Projekterne forventes at kunne skabe i alt 15 nye varige arbejdspladser og dertil kommer den afledte beskæftigelse.

Ved udgangen af 2016 havde Erhvervsfonden stillet i alt 71,6 mio. kr. til rådighed for det bornholmske erhvervsliv i form af lån og tilsagn fordelt på godt 100 forskellige projekter.

Erhvervsfonden og krisen

Som anført i beretningen vurderes det at det bornholmske erhvervsliv generelt set nu er kommet igennem den krise der startede i 2007/2008, og som er blevet betegnet som den værste økonomiske krise siden 2. verdenskrig.

I 10-årsperioden 2007 - 2016 har Erhvervsfonden måttet realisere tab på 31.800.000 kr. på grund af lukning og konkurs i 17 forskellige virksomheder. Når det er konstateret, kan man så glæde sig over at i 12 af disse sager er forretningsidéerne blevet samlet op af andre, således at disse virksomheder den dag i dag drives videre på Bornholm af nye ejere.

En anden konsekvens af den langvarige krise er det historisk lave renteniveau. Med udsigten til at det vil fortsætte i en lang periode fremover og den deraf følgende negative indlånsrente, er der behov for at Fonden øger sine indtægter ad anden vej med henblik at kunne tåle fremtidige tab og fremtidssikre Erhvervsfonden. På denne baggrund har bestyrelsen set sig nødsaget til at forhøje lånerenten for nye lån fra 2½ % til 3 % p.a.

Den Animalske Fond

Den Animalske Fond yder lån til anlægsinvesteringer på bedrifter med malkekvægs- og svinebesætninger med det formål at opretholde og udvikle den animalske produktion på Bornholm og sikre tilstrækkelige leverancer til Bornholms Andelsmejeri og Danish Crowns slagteri.

I foråret 2014 blev der indgået en aftale mellem fagbevægelsen, Danish Crown, Bornholms Regionskommune og Bornholms Landbrug om, at der senest den 30. september 2017 skulle være sket en udvidelse i antallet af slagtesvin med 50.000.

Siden da har Den Animalske Fond givet tilsagn til 11 forskellige projekter med en samlet investeringssum på 80 mio. kr. Det samlede lånebeløb i disse sager beløber sig til kr. 22.550.000, hvoraf Erhvervsfondens andel udgør kr. 13.495.000.

Det vurderes at projekterne vil medvirke til produktion af yderligere 50.700 slagtesvin samt direkte eller indirekte være med til at fremtidssikre leverance af over 100.000 slagtesvin til Danish Crowns slagteri i Rønne. 

 
 
Ring mig op
Jeg vil gerne ringes op vedrørende Bornholms Erhvervsfond.